क्याम्पसमा हुने हरेक क्रियाकलाप र काम कारबाहीलाई विकेन्द्रित गरेर सबैको सहभागिता र सक्रियतामा क्याम्पसको भौतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, वातावरणीय सुधार गरी क्याम्पसबाट प्रवाह हुने सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनको लागि तपसिलमा उल्लेखित उपसमितिहरु गठन गरिएका छन ।

क.सं. उपसमिति जिम्मेवारी व्यक्तिको नामथर कैफियत
1
सम्पर्क समन्वय उपसमिति
संयोजक    
सदस्य    
सदस्य    
सदस्य    
2   संयोजक    
सदस्य    
सदस्य    
3   संयोजक    
सदस्य    
सदस्य    
4   संयोजक    
सदस्य    
सदस्य    
5   संयोजक    
सदस्य    
सदस्य    
6   संयोजक    
सदस्य    
सदस्य    
7   संयोजक    
सदस्य    
सदस्य