क्याम्पसमा हुने हरेक क्रियाकलाप र काम कारबाहीलाई विकेन्द्रित गरेर सबैको सहभागिता र सक्रियतामा क्याम्पसको भौतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, वातावरणीय सुधार गरी क्याम्पसबाट प्रवाह हुने सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनको लागि तपसिलमा उल्लेखित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(१५ सदस्य) गठन गरिएको छ ।

क.सं. पद  व्यक्तिको नामथर कैफियत
1 सभापती श्री विश्वास शाह   2079
2 उपसभापती श्री   
3 सचिव  श्री   
4 सहसचिव श्री   
5 कोषाध्यक्ष    
6 सदस्य श्री   
7 सदस्य श्री   
8 सदस्य     
       
10 सदस्य श्री   
11 सदस्य श्री   
12 सदस्य श्री   
13 सदस्य श्री   
14 सदस्य श्री   
15 सदस्य श्री